Kế hoach tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam-09/11” trên địa bàn Quận 1

25