Thông báo mời thầu Căn tin và cung cấp thực phẩm, nước uống cho trường học Năm học 2019 – 2020

194