Thực đơn bán trú – Tuần 19 (Từ ngày 06/01/2020 – 10/01/2020)

37