Trường tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”

129

Nhằm hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019”, trường Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức một số hoạt động như sau:

Khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trong nhà trường.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.